Algemene Voorwaarden


ALGEMENE REISVOORWAARDEN van de GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN VZW en meer specifiek van WATS REIZEN NV juridische naam of handelsnaam WATS REIZEN (15/09/95)

Artikel 1 - Toepassingsgebied. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Bemiddeling.

Artikel 2 - Promotie en aanbod.

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de bemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven tenzij :
- wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht.
- er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen bij het contract
2. De reisorganisator en of bemiddelaar kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.
3. Het aanbod in de brochure geldt steeds tot uitputting.

Artikel 3 - Informatie vanwege de reisorganisator en/of bemiddelaar.

De reisorganisator en/of reisbemiddelaar zijn verplicht :
1. Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reiziger schriftelijk mee te delen :
- de algemene informatie betreffende paspoorten, visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheiszorg die voor de reis en het verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
- informatie over het aangaan en de inhoud van een annulatie- en/of bijstandsverzekering.
2. Ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum volgende inlichtingen schriftelijk aan de reizigers te verstrekken :
- dienstregelingen, tussenstops en aansluitingen, als ook indien mogelijk de door de reiziger in te nemen plaats.
- naam, adres, telefoon- en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of de reisbemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
- voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, die informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. 
De in het vorige lid vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van een laattijdg gesloten contract.

Artikel 4 - Informatie vanwege de reiziger.

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisatie en/of bemiddelaar, mogen de kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 – Tot stand komen van het contract. 

1. Bij het boeken van de reis zijn de reisorganisator en/of reisbemiddelaar ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet uiterlijk binnen de 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd
geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 - Prijs van de reis.

1. De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle verplichte diensten zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing.
2. De in het contract overeengekomen prijs kan tot en met 21 kalenderdagen die aan de datum van het vertrek voorafgaan, naar boven of naar onder worden herzien, voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
- de op de reis toegepaste wisselkoersen en /of de vervoerskosten met inbegrip van de brandstofkosten en/of de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De prijsherziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis dat aan herziening onderhevig is.
- de prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die golden op datum van afsluiting van de contracten door de reisorganisator en daarnaast op de tarieven voor het vervoer die golden op datum van afsluiting van de contracten en in het bijzonder op de brandstofprijzen voor het vervoer per chartervlucht gekend op het ogenblik van het afsluiten van de contracten.


Artikel 7 - Betaling van de reissom

1. Behalve in geval van verhuring of indien uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger bij ondertekening van de bestelbon een voorschot van 30 % van de totale reissom met een minimum van 150 euro.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor vertrekdatum en op voorwaarde dat hem vooraf of terzelfder tijd
de schriftelijke reisbevestigingen en/of reisdocumenten worden bezorgd.
3. Boekt de reiziger minder dan 1 maand voor vertrekdatum, dan moet hij de totale reissom onmiddellijk betalen.

Artikel 8 - Overdraagbaarheid van de boeking.

1. De reiziger kan voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voowaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gebonden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
Bijzondere voorwaarden van WATS NV. Het bedrag van de wijzigingskosten aangerekend door de leverancier worden de klant aangerekend vermeerderd met 25 euro per persoon vanaf de reservatie.

Artikel 9 - Andere wijzigingen door de reiziger.

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.
Bijzondere voorwaarden van WATS NV. Het bedrag van de wijzigingskosten aangerekend door de leverancier worden de klant aangerekend vermeerderd met 12,50 euro per persoon vanaf de reservatie.

Artikel 10 - Wijziging door de reisorganisator voor afreis.

1. Indien voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk en in elk geval
voor de afreis daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator
voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk en in elk geval voor de afreis de reisbemiddelaar of de reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijziging en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 - Verbreking door de reisorganisator voor de afreis.

1. Indien de reisorganisator voor de aanvang van de reis wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid het contract verbreekt, heeft de reiziger de keuze tussen :
- ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen. Zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van een mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
- ofwel de terugbetaling zo spoedig mogelijk van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens in voorkomend geval aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet uitvoeren van het contract tenzij :
- de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract vermelde termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.
- de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is begrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 - Gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van de reis.

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen uitgevoerd worden, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voorzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen, dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek en in voorkomend geval de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 - Verbreking door de reiziger.

De reiziger kan ten allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en reisbemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair worden bepaald en ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.
Bijzondere voorwaarden van de reisorganisator zijn te verkrijgen op aanvraag.
Bijzondere voorwaarden van WATS NV. Het bedrag van de annulatiekosten aangerekend door de leverancier, worden de klant aangerekend vermeerderd met 25 euro per persoon vanaf de reservatie en 75 euro per persoon na uitgifte van de reisdocumenten.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid van de reisorganisator.

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor :
- de goede uitvoering van het contract overeenkomstig de verwachtingen, die de reiziger op grond van de bepalingen van het 
contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben.
- de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract begrepen dienst, wordt in voorkomend geval de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het contract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in artikel 1 genoemde wet van toepassing.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid van de reiziger. 

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of reisbemiddelaar hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, als ook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 - Klachtenregeling 

Voor de afreis : Klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd , moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen een ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of reisorganisator.
Tijdens de reis : Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse op een gepaste en bewijskrachtige manier melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich, in deze volgorde, wenden tot een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar of tenslotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
Na de reis : Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk 1 maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 - Geschillencommissie Reizen .

1. Er onstaat een "geschil" wanneer een klacht niet in der minne kan opgelost worden binnen 4 maanden vanaf het einde van het reiscontract of vanaf de geplande vertrekdatum indien het reiscontract nooit werd uitgevoerd.
2. Elk geschil gerezen na het sluiten van het reiscontract, zoals bedoeld in artikel 1 van huidige algemene voorwaarden, over dit contract waarbij een reiziger betrokken is, wordt uitsluitend behandeld door de Geschillenkommissie Reizen vzw dit met uitzondering van geschillen over lichamelijk letsel.
3. De behandeling en de uitspraak gebeuren overeenkomstig het Geschillenreglement en de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake arbitrage (art. 1676 tot en met 1723). De uitspraak is bindend voor de partijen zonder mogelijkheid van beroep. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding ver-schuldigd zoals bepaald in het Geschillenreglement.
4. Het gebruik van deze algemene voorwaarden houdt de aanvaarding in van alle reglementen en beslissingen bepaald door de Geschillencommissie Reizen vzw inzonderheid het Geschillenreglement.
5. Het adres van de Geschillencommissie Reizen vzw is North Gate III, Koning Albert II- Laan 16, 1000 Brussel.

Voor informatie en reservatie contacteer :
REIZEN WATS NV
De Keyserlei 44 - 2018 Antwerpen 
Tel : 03/233.70.20 - Fax : 03/232.17.64 - Lic 5151 - info@wats.be